چاقوی آب های خروشان

چاقوی آب های خروشان ابزارهای فنی که بر روی یک هارنس دره نوردی حمل می‌شوند پیش از هر چیز به تجربیات فرد بستگی دارد. یک دره نورد باید حداقل تجهیزات زیر را همراه داشته باشد: خودحمایت، ابزار فرود و کارابین، تجهیزات نجات فردی (self rescue)، چاقوی نجات. در استفاده از چاقوی نجات ذکر چند نکته […]