اخبار

فیلتر محتوا

دوره های آموزشی

دره نوردی وکارآموزی زیر نظر فدراسیون دوره های آموزشی خصوصی

تست اعلام برنامه

مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات

تست اعلام برنامه

مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات

تست اعلام برنامه

مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات

تست اعلام برنامه

مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات برنامه دره نوردی مشخصات

حادثه در عبور از رودخانه + تکمیلی

طی خبر ارسالی  به «دره ها و دره نوردی ایران» حادثه ای در عبور از رودخانه (رودخانه درازه رود – تنگ زندان) اتفاق افتاده است

دره مرده شور

دره مرده شور (moredeh shoor canyon) در سال 88 به دست تيمي از شهرستان شاهرود استان سمنان به سرپرستي “حمیدرضا هاشمی” اکتشاف شد. شروع این

حادثه دره کلشاخ

  گزارش حادثه دره کلشاخ این خبر ادامه دارد…   گروه دره نوردی اترس به استعداد 12 نفر که  از نظر جسمانی قوی تجهیزات خوب